Obsah knihy

 

 • Úvod do konstruování jasně a srozumitelně vysvětlující základní pojmy a přístupy charakteristické pro tuto činnost.
 • Základy statistického zpracování dat a spolehlivosti a jejich užití při tolerování délkových rozměrů.
 • Postupy používané při výběru vhodných konstrukčních materiálů, jejich materiálové charakteristiky a systémy označování podle evropských i amerických norem.
 • Základy statiky a pružnosti a pevnosti, včetně výpočtu rotujících kotoučů, nalisovaných spojů, válcových těles zatížených přetlakem, elastické nestability a rázu a kontaktu těles.
 • Rozšířený teoretický výklad porušování strojních součástí při statickém a proměnném zatěžování, včetně plastifikace materiálů a porušování křehkým a únavovým lomem.
 • Výpočty předepjatých šroubových spojů při statickém a proměnném zatěžování, šroubových a nýtových spojů zatížených silou působící kolmo k jejich ose a šroubových a nýtových spojů ocelových konstrukcí.
 • Výpočty únosnosti svarových spojů při statickém a únavovém zatěžování podle českých, evropských a amerických standardů a zásady pro návrh a kontrolu lepených spojů.
 • Zásady pro konstrukci a výpočet mechanických pružin, zejména šroubovitých tažných, tlačných a zkrutných.
 • Popis konstrukce, rozměrů a výpočetních postupů používaných u valivých ložisek s bodovým nebo čárovým stykem.
 • Výpočty radiálních kluzných ložisek s hydrodynamickým a mezným mazáním.
 • Základní poznatky o geometrii, kinematice, záběrových vlastnostech a silových poměrech u nejčastěji používaných druhů ozubených převodů.
 • Pevnostní výpočet čelních ozubených soukolí podle ISO 6336:1996(E) a ANSI/AGMA 2001-C95 a 2101-C96.
 • Pevnostní výpočet kuželových ozubených soukolí podle ISO 10300:2001(E) a ANSI/AGMA 2003-B97.
 • Pevnostní výpočet šnekových ozubených soukolí podle DIN 3996 a ANSI/AGMA 6034-B92.
 • Teoretický základ pro navrhování strojních součástí sloužících pro přenos a akumulaci kinetické energie za rotace, tj. hřídelových spojek, brzd a setrvačníků.
 • Nejnovější normy a standardy používané pro výpočet převodů s ohebnými převodovými členy, jako jsou převody s plochými, kruhovými a klínovými řemeny, synchronní řemenové pohony, řetězové a lanové převody a ohebné hřídele.
 • Výpočet hřídelů, včetně kontroly napětí, deformací a krouživého kmitání a spojů hřídele s nábojem.

 

P?ihl??en-

Login
Heslo


Zas-lat novinky

Vyplte sv?j e-mail pro automatick? oznamovan- novinek.
E-mail


Ke sta?en-

 
© 2021 ?stav konstruov?n-, FSI VUT v Brn?
e-mail: info@shigley.cz: