Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.vutium.vutbr.cz, www.shigley.cz

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími a zák.č.513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající:
Nakladatelství VUTIUM
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1
601 90 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305


Kupující:
Kupující-objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího).
 • Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak).
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn před dodáním zboží, včetně upřesnění ceny za dopravu.
 • Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.


Objednání zboží:

 • Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 • Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč.
 • Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
 • Cena za dopravu se stanovuje individuálně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Dodací podmínky:

 • Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
 • Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl na objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.
 • Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně, je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 • Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka poškozená nebo neúplná, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento prodávajícímu neprodleně zaslat a současně prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího resp. dopravce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.


Platební podmínky:

 • Platbu za zboží je možno uskutečnit:
 • v hotovosti při převzetí dodávky zboží (tzv. dobírkou)
 • převodem na účet se 14-ti denní splatností faktury (nebylo-li dohodnuto jinak )


Záruky a garance:


Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo jiném dokladu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č.136/2002Sb., kterým se mění občanský zákoník.

 

Odstoupení od smlouvy:

Ze strany kupujícího:

Zákazník (konečný spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy v případě uzavření kupní smlouvy na dálku se musí uskutečnit doporučeným dopisem na adresu prodávajícího uvedeného v objednávce, případně e-mailem na adresu vutium@ro.vutbr.cz. Odstoupení je účinné pokud je doručeno nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení neplatí pro smlouvy, které jsou uzavřeny mezi prodávajícím a právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami na straně druhé (je tedy zřejmé, že předmět plnění souvisí s jejich předmětem podnikání).

V dopisu musí být uvedeno:

 

 • identifikace kupní smlouvy (číslo objednávky případně faktury)
 • identifikace zboží,
 • identifikace kupujícího,
 • způsob jak má být kupní cena vrácena (číslo Vašeho běžného účtu,...),
 • do předmětu nebo věci uveďte "Odstoupení od smlouvy č..../č.objednávky/".


Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme balík pojistit a přiložit průvodní dopis.

Na vrácení plnění ze zrušené kupní smlouvy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 63 odst. 2) a prodávající je tak oprávněn na tuto pohledávku započítat náhradu veškerých nákladů spojených s odstoupením od smlouvy (balné a poštovné za přepravu balíku ke kupujícímu).

Prodávající je povinen vrátit plnění do 30 dnů od doručení nepoškozeného zboží zpět.

Ze strany prodávajícího:

 • kupující neodebral zboží v určeném termínu a místě
 • prodávající není schopen dodržet termín dodání
 • prodávající není schopen dodržet kupní cenu
 • zboží je momentálně vyprodáno
V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Reklamace:

 • Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
 • Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a s veškerou dokumentací.
 • O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
 • Odstranění závady je dle typu publikace realizováno výměnou, výměnou vadného dílu.
 • Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

 

Ochrana osobních údajů:


Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.
Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.vutium.vutbr.cz a www.shigley.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.vutium.vutbr.cz a www.shigley.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách. Současně kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byla uskutečněna svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle §53, odst. 10 zákona č. 40/64 Sb. (Občanský zákoník) právo na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

 

 

P?ihl??en-

Login
Heslo


Zas-lat novinky

Vyplte sv?j e-mail pro automatick? oznamovan- novinek.
E-mail


Ke sta?en-

 
© 2021 ?stav konstruov?n-, FSI VUT v Brn?
e-mail: info@shigley.cz: